xử lý khí thải lò hơi

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi

Trên thị trường có rất nhiều công ty môi trường nhung đa số chỉ giải quyết được tức thời nhưng không ổn định và lâu dài. Muốn xử lý triệt để thì chúng ta phải phân tích chỉ tiêu và nồng độ ô nhiễm của khí thải như vây khi xử lý mới đạt được QCVN 19:2009 BTNMT quy định.

Continue reading “Hệ thống xử lý khí thải lò hơi”